Kontakt

    SÍDLO FIRMY

    Havaj 73 , 090 23 SLOVENSKO

    Email: kargo@kargo.sk

    Tel.: 054/788 23 40